Certificat RoHS de la Unió Europea

breu introducció

RoHS és una norma obligatòria establerta per la legislació de la Unió Europea i el seu títol complet és la directiva de substàncies perilloses que restringeix l'ús de determinades substàncies perilloses en equips elèctrics i electrònics. La norma s'ha implementat formalment des de l'1 de juliol de 2006. S'utilitza principalment per regular els estàndards de materials i processos dels productes elèctrics i electrònics per fer-los més propicis per a la salut humana i la protecció del medi ambient. La norma té com a objectiu eliminar el plom, el mercuri, el cadmi, el crom hexavalent, els bifenils polibromats i els èters difenílics polibromats dels productes elèctrics i electrònics.

core_icons8